Chcete chovat?

Jak získat mezinárodně chráněný název chovatelské stanice?

Žádost o registraci názvu chovatelské stanice (dále pouze CHS) se podává na předepsaném formuláři:

Žádost o registraci názvu chovatelské stanice

O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na Rejstříku chovatelských stanic ČMKU. Název musí být uznán Mezinárodním rejstříkem CHS v Belgii. Majitelem CHS může být pouze jedna, právně způsobilá osoba (tedy ne manželé, rodiče s dětmi, děti do 18 let, apod.), trvale bydlící v ČR. Cizinec může žádat o chránění názvu CHS pouze tehdy, má-li v ČR trvalé bydliště. Název CHS smí obsahovat maximálně 40 znaků (včetně mezer). Název CHS smí obsahovat pouze dvě slova a jednu předložku, jež spojuje název CHS se jménem psa (tedy: ano „z Panství Lomnice“ ne „z Panství na Lomnici“). Název je třeba vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene. Název nesmí být hanlivý, ze sprostých slov a mluvnicky nesprávný, ani kombinovaný ze dvou různých jazyků. Totéž se týká i použití příjmení či jména chovatele (ne – vom Horák). Název se připouští český nebo cizojazyčný. Název nesmí být pouhá číslice či písmeno. Nesmí obsahovat přímo název plemene (ne Brněnský knírač). Názvy musí být odlišitelné, a to i v různých pádech. Za shodné názvy se považuje – Hora, z Hory, na Hoře, ale lze použít z Velké hory, na Bílé hoře.

Schválený název CHS není již možno měnit.

Převod CHS je možný při písemném doložení souhlasu obou zúčastněných stran s převodem (včetně adres, podpisů a rodných čísel). Osobě, jež smluvně převedla svoji CHS na jinou osobu, již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS.
Zdědění CHS se dokládá Rejstříku CHS fotokopií úmrtního listu, adresou nabyvatele a jeho rodným číslem.
Zánik chráněného názvu CHS je možný úmrtím majitele nebo písemným zrušením. Po písemném zrušení registrace CHS není možno již nikdy požádat o chránění názvu CHS na dotyčnou osobu.
Změny jména nebo bydliště majitele chovatelské stanice musí být do jednoho měsíce po změně ohlášeny evidenci chovatelských stanic ČMKU.
Vyřízení chráněného názvu chovatelské stanice trvá cca 3 měsíce (aktuální ceník najdete na www.cmku.cz).Chovatelské minimum

 1. Pokud chcete svého knírače zařadit mezi chovné jedince, musíte absolvovat výstavu pořádanou klubem (oblastní klubová, speciální klubová, celostátní speciální) v kategorii dospělých (mezitřída, otevřená, pracovní nebo vítězů) se známkou výborný nebo alespoň velmi dobrý a musíte absolvovat bonitaci - získání bonitačního kódu opravňujícího zařazení do chovu (výstavy a bonitace se můžete zůčastnit v jednom dni).
 2. Bonitace se mohou zúčastnit psi i feny s minimální věkovou hranicí pro knírače velkého 18 měsíců, pro knírače středního a malého 15 měsíců.
 3. Majitel velkého a středního knírače musí mít v PP záznam o výsledku rentgenového vyšetření na DKK (u VK do stupně 2/2, u SK do stupně 3/3). Záznam provádí příslušná PK.
 4. Malí knírači musí mít vyšetření očí (DOV) negativní, ne starší dvou let.
 5. Pokud Váš pes či fena splní podmínky zařazení do chovu na základě přiděleného bonitačního kódu, je zařazen do chovu.
 6. Zařazení do chovu potvrzuje PK v PP a zakládá kartu chovného jedince a vystavuje knihu krytí a odchovů.
 7. Záznam se provádí až po splnění výše uvedených podmínek na žádost majitele.
 8. U feny se PP zasílá k potvrzení chovnosti zároveň s přihláškou k zápisu štěňat prvního vrhu a rovněž při veškerých následných změnách (např. další zkoušky, získání výstavního ocenění)
 9. Před prvním krytím musí mít malí knírači (psi i feny) negativní vyšetření na dědičné oční vady (DOV), které provádí vybraný specialista a výsledek vyšetření zapíše do PP.
 10. Kopie protokolu o vyšetření očí se zasílá OPCH,ÚPCH (vyšetření očí chovného jedince je nutno opakovat co 2 roky).
 11. Majitel chovného psa je povinen před jeho prvním krytím zaslat originál PP k přeregistraci na PK. Rovněž tak i při dalších získaných zkouškách a výstavních oceněních.
 12. Minimálně 6 týdnů před očekávaným háráním feny žádá chovatel doporučeným dopisem, případně e-mailem s potvrzením o doručení příslušného poradce chovu o vystavení krycího listu. Jedná-li se o první žádost o krycí list (rozumí se u každé jednotlivé feny), k žádosti připojuje fotokopii průkazu původu feny (obě strany), fotokopii přílohy nebo výkonnostní knížky, fotokopii bonitační karty, název chovatelské stanice (fotokopii), předpokládaný termín krytí, úplnou adresu majitele feny i zvoleného krycího psa (včetně tel. kontaktu, e-mail, web), u malých kníračů ještě dodá potvrzení o platném negativním vyšetření očí (DOV) feny a psa ne starší 2 let.
 13. Poradce chovu uvede na krycím listu vhodné krycí psy a do 14-ti dnů po obdržení žádosti zašle originál a kopii doporučeně chovateli.
 14. Platnost vystaveného krycího listu je omezena na dobu 1 roku ode dne vystavení.
 15. Po krytí odesílá chovatel krycí list vyplněný dvojmo, řádně podepsaný a vyplněný majitelem psa i chovatelem, do 7 dnů po nakrytí, a to originál krycího listu OPCH, který jej vystavil a kopii ÚPCH pro daný velikostní a barevný ráz. V krycím listu se v rubrice datum krytí vypíše i místo krytí.
 16. Chovná fena může mít v průběhu dvou let nejvýše tři vrhy do 6.ti ponechaných štěňat, počínaje datem prvního krytí. Je-li ponecháno více než 6 štěňat, je povoleno další krytí až po uplynutí jednoho roku od úspěšného krytí. Po dvou vrzích po sobě těsně následujících, musí být jedno hárání vynecháno. Ideální počet je 1 vrh ročně.
 17. Nezabřezne-li fena, je chovatel povinen tuto skutečnost oznámit OPCH,ÚPCH a majiteli krycího psa do 75-ti dnů po krytí.
 18. Chovatel je povinen nejpozději do 5 dnů po porodu ohlásit každý vrh doporučeným dopisem příslušnému OPCH, který bude provádět kontrolu vrhu v termínu dle svého uvážení. Kontrolu vrhu provádí OPCH, který vystavil krycí list.
 19. Chovatel je rovněž povinen do 5-ti dnů po porodu ohlásit doporučeným dopisem narození štěňat majiteli krycího psa, s uvedením počtu narozených štěňat a jejich pohlaví.
 20. Chovatel je povinen vést pravidelné záznamy o vývoji štěňat a váhových přírůstcích (nejméně 1x týdně)
 21. Nejdéle ve stáří štěňat 2-3 týdny zašle na předepsaném tiskopise nebo elektronicky žádanku o tetovací nebo zápisové značky na plemennou knihu na ČKS (U Pergamenky 3, Praha 7, 170 00)- štěňata kníračů narozená po 1.4. 2012 musí být evidována a identifikována tetováním nebo čipováním a to vždy celý vrh stejně. (Označení štěňat musí být nezaměnitelné a trvalé. Toto označení je povoleno provádět nejdříve ve věku 6 týdnů věku štěňat. Je ponecháno na vůli chovatele, zda čipem nebo tetováním, avšak celý vrh musí být označen stejně. V rámci jedné CHS je nutno dávat štěňatům jména vždy podle abecedy a pořadí vrhu, pro každý a velikostní i barevný ráz kníračů samostatně. Jména štěňat se v jedné CHS nesmí opakovat. Délka jména může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Jméno CHS je trvalou a nedílnou součástí jména jedince. Název CHS se uvádí za jménem psa.
 22. Žádanka o tetovací čísla, Žádost o čipování.
  Vyplněný dokument můžete zaslat i elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 23. Ve věku štěňat dva týdny a čtyři týdny se provede odčervení štěňat.
 24. V 6.-7.týdnu stáří štěňat zajistí chovatel otetování do levého ušního boltce nebo očipování celého vrhu najednou. Tetování nebo čipování provádí veterinární lékař. Tetovací čísla veterinární lékař vyznačí také na tetovací pásek, který potvrdí svým podpisem a razítkem, v případě čipování se nalepí číselné kódy čipů na tetovací pásek, který opět veterinární lékař potvrdí svým podpisem a razítkem.
 25. Potvrdí tetování nebo čipování do knihy odchovů a potvrdí tetování nebo čipování na přihlášce k zápisu štěňat. Současně se štěňata naočkují základní vakcínou proti parvoviroze a psince.
 26. Ihned po otetování, očipování štěňat, odešle chovatel doporučeně příslušnému poradci chovu přihlášku k zápisu štěňat (originál a kopii), krycí list, tetovací pásku, zápisová nebo tetovací čísla, při prvním vrhu originál PP, přílohu PP, u MK kopii protokolu o vyšetření očí psa i feny (vyšetření DOV).
 27. OPCH vše zkontroluje, potvrdí a odešle ÚPCH pro daný barevný a velikostní ráz. ÚPCH provede kontrolu správnosti a do 14 dnů buď předá přihlášku vrhu PK k vybavení průkazu původu nebo vrátí OPCH k doplnění.
 28. Veškeré doklady, nutné k vystavení průkazu původu štěňatům, musí být odeslány příslušnému poradci chovu doporučeně nejpozději do 60 dnů od narození štěňat. PK nevystaví PP a nezapíše vrh štěňat starších tří měsíců, pokud k opoždění došlo zaviněním chovatele.
 29. Veškeré náklady spojené s kontrolami vrhu, tetováním, čipováním a poplatky za úkony PK hradí chovatel.
 30. Při předávání štěňat novým majitelům musí být štěňata stará nejméně 50 dnů a musí být schopna samostatně přijímat potravu.Tetování a čipování
Hlášení vrhu pro čipovánídoc
Žádanka o tetovací čísla doc
Kontrolní pásekpdf
Směrnice pro vydávání tetovacích a zápisových číseldoc
Směrnice pro označování štěňat 13.10.2016 novinkapdf
Přetetovánídoc
Žádosti o tetovací nebo zápisová čísla je možno zaslat na email  
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Vrhy štěňat
Přihláška k zápisu štěňatpdf
Kontrolní pásekpdf
Žádanka o tetovací čísladoc
Hlášení vrhudoc
Zápisní řád ČMKU 2. vydání novinkapdf
Smlouva o pronájmu feny k chovudocExport
Export-Žádostdoc
Žádost o vystavení exportního PPdoc

Copyright © 2014. All Rights Reserved.