Chcete se stát členem Jesenického pobočného spolku?


1. Stačí vyplnit přihlášku a odeslat poštou nebo e-mailem na adresu předsedy pobočky.
2. Ke členství nezletilého je potřeba písemného souhlasu zákonného zástupce.
3. Přihlášku poté projedná výbor pobočky.
4. Po schválení přihlášky výborem pobočky předseda vyrozumí člena, který uhradí
    na  účet pobočky č. 2000543813/2010 členský příspěvek
ve výši 700 Kč,
    specifický
symbol 111, variabilní symbol vaše telefonní číslo.

5. Republikový klub vystaví po zaplacení členského příspěvku členský průkaz, který po obdržení
    na pobočku obratem zašleme.
   
Aktualizované seznamy členů se na celorepublikový klub zasílají čtvrtletně
a ihned po obdržení známek či průkazek zasíláme na vámi uvedené adresy.


Přihláška: pdf velka word velka     Evidenční list člena:  pdf velkaword velka


Poplatek pro přihlášky ke členství posílané těsně před výstavou
( a to  pouze z finančních výhod člena ) bude činit 1.000,- Kč.
Platí od data zveřejnění propozic výstavy na webu KCHK.


I
nformace pro členy Jesenického pobočného spolku:
Členská schůze pobočky v roce 2023 rozhodla o navýšení členského příspěvku od roku 2024 na 700 Kč.
Členský přípěvek ve výši 700 Kč je třeba uhradit do 31.1. pro daný rok(není-li stanoveno jinak),
pokud členský příspěvek nebude uhrazen, členství dle stanov zaniká.
knirac 4

Copyright © 2014. All Rights Reserved.