NÁRODNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD 2024

ODDÍL I. ZKOUŠKY VŠÉHO VÝCVIKU

A. ZKOUŠKA ZÁKLADNÍHO MINIMA (ZM)

Článek 42. Kritéria pro zkoušku ZM

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.

Článek 43. Náplň zkoušky ZM, dosažitelné body

1. Stopa :
Stopa vlastní, nejméně 150 kroků dlouhá, min.15 minut stará, jednou lomená v pravém úhlu, předmět zakončující stopu.
Časový limit pro vypracování stopy je 5 minut.
Z   50 (35)
2. Poslušnost :
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku (střelba) ZP 10    
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) aport volný (předmět psovoda) ZP 10    
e) odložení psa (vzdálenost 15 kroků) ZP 10 50 (35)
3. Obrana :
a) průzkum terénu (30x40 kroků, dvě zástěny) ZP 10    
b) označení pomocníka   10    
c) ochrana psovoda ZP 10    
d) zadržení pomocníka (hladké, 25 kroků) ZP 10    
e) odolnost psa (náznak úderů)   10 50 (35)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     150 (105)

Článek 44. Připomínky k provádění zkoušky ZM

 1. Pokud se v tomto článku neuvádí jinak, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika provádění cviků".

 2. Libovolným způsobem provedeným přivoláním se rozumí způsob přivolání psa, který ve všech způsobech popisuje druhá část tohoto řádu.

 3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 30 x 40 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň pátého úkrytu.

 4. Jakmile pes pomocníka při průzkumu terénu spatří nebo jej navětří, psovod zůstává klidně stát a může psa povely vybízet k označení pomocníka.

 5. Po označení pomocníka psovod psa přidrží za obojek a vyzve pomocníka aby vystoupil. Ze vzdálenosti asi 5 kroků pomocník psa vydráždí a na pokyn rozhodčího podnikne na psovoda útok. V okamžiku útoku pomocníka psovod vypouští psa.

 6. Na útok pomocníka odpovídá pes provedením zákroku.

 7. Když pes provede zákrok, pomocník se psem ještě krátkou dobu bojuje a přitom naznačuje údery.

 8. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a zůstává klidně stát. Psovod odvolá psa, uchopí za obojek a psa drží.

 9. Zatím pomocník odbíhá směrem od psovoda a psa. Jakmile se vzdálenost od psovoda se psem prodlouží na 25 kroků, dá rozhodčí pokyn k vypuštění psa.

 10. Psovod běží za psem ihned po jeho vypuštění.

 11. Po dostižení pomocníka má pes provést zákrok. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást psu odpor a psovod může dát povel k puštění.

 12. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí rozhodčímu ukončení obrany.

 13. Psovod může psa před, v průběhu i po zákrocích povzbuzovat.

B. ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA PRVNÍHO STUPNĚ (ZVV 1)

Článek 45. Kritéria pro zkoušku ZVV 1

 1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

Článek 46. Náplň zkoušky ZVV 1, dosažitelné body

1. Stopa :
Stopa vlastní, nejméně 350 kroků dlouhá, min. 30 minut stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 10 minut.
  100 (70)
2. Poslušnost :
a) přivolání psa za pochodu k noze ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10    
c) sedni-lehni-vstaň (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) za pochodu odložení vleže (střelba) ZP 10    
e) štěkání psa (pes sedí u nohy na vodítku) ZP 10    
f) aport volný (činka psovoda) ZP 10    
g) skok vysoký (100 cm) ZP 10    
h) skok šplhem (180 cm, jedním směrem) ZP 10    
ch) kladiná nízká (jedním směrem) ZP 10    
i) odložení psa (25 kroků) ZP 10 100 (70)
3. Obrana:        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (40x50 kroků,čtyři zástěny) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka pomocníka ZP 10    
- výslech pomocníka   10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při výslechu  ZP 15    
- ovladatelnost psa (pouštění) Z 5    
d) samostatní činnost psa        
- zadržení pomocníka (hladké 50 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- útok na psa se 2 údery po zákusu ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

Článek 47. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 1

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 2. Průzkum se provádí v přírodním terénu 40 x 50 kroků nebo na zástěny (3 + 3) na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků. Psovod prochází s upoutaným psem až na úroveň třetího úkrytu.

 3. Během výslechu se mění rozhovor mezi pomocníkem a psovodem postupně v hádku, která vrcholí napadením psovoda. Psovod smí psa přidržovat za obojek.

 4. V okamžiku útoku psovod vypouští psa k provedení zákroku.

 5. Na pokyn rozhodčího přestává pomocník klást odpor a zůstává klidně stát.

 6. Jakmile přestane pomocník bojovat se psem, musí jej pes pustit. Psovod může ovlivnit psa povelem k puštění pomocníka.

 7. Když pes pomocníka pustí, psovod usměrní psa k noze, upoutá psa na vodítko a odcházejí na určené místo podle pokynu rozhodčího.

 8. Při hladkém zadržení je pes držen za obojek a psovod jej vypouští po vyzvání pomocníka k zastavení a jeho následném útěku. Psovod vybíhá za psem ihned po vypuštění psa.

 9. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 10 kroků a vyžadují se při něm 2 lehké údery po zákusu psa.

 10. Na pokyn rozhodčího odvolá psovod psa, připne jej na vodítko a hlásí ukončení obrany.

C. ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA DRUHÉHO STUPNĚ (ZVV 2)

Článek 48. Kritéria pro zkoušku ZVV 2

 1. Stáří psa nejméně 16 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZVV 1.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Článek 49. Náplň zkoušky ZVV 2, dosažitelné body

1. Stopa :
Stopa cizí, nejméně 500 krokům dlouhá, min.1 hodinu stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.
  100 (70)
2. Poslušnost:        
a) ovladatelnost psa bez vodítka Z 10    
b) sedni-lehni-vstaň ( 1 krok před psovodem) Z 10    
c) za pochodu odložení vstoje Z 10    
d) štěkání psa (pes stojí 1 krok před psovodem) Z 10    
e) plížení psa u nohy psovoda (10 kroků) Z 10    
f) aport skokem (100 cm,činka psovoda 1kg - střelba) Z 10    
g) kladina vysoká (jedním směrem) Z 10    
h) vysílání psa (30 kroků) ZP 10    
ch) přivolání psa (pes sedá před psovoda) Z 10    
i) odložení psa (50 kroků) Z 10 100 (70)
3. Obrana :        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (60x100 kroků,6 zástěn) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka a výslech pomocníka ZP 10    
- doprovod pomocníka (20 kroků) Z 10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při prohlídce Z 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (100 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- útok na psa, 2 údery po zákusu ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění)    Z 5 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

Článek 50. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 2

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 2. Cvik přivolání psa ke mně se provádí z cviku vysílání psa, který se provádí na cvičišti.

 3. Průzkum se provádí v přírodním terénu 60 x 100 kroků nebo na zástěny na stadionu (hřišti) 80 x 100 kroků.

 4. Při zadržení pomocníka vybíhá psovod za psem ihned po vypuštění psa.

 5. Cvik odolnosti psa se přezkušuje samostatně na vzdálenost 20ti kroků.

D. ZKOUŠKA VŠESTRANNÉHO VÝCVIKU PSA TŘETÍHO STUPNĚ (ZVV 3)

Článek 51. Kritéria pro zkoušku ZVV 3

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje úspěsné splnění zkoušky ZVV 2.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Článek 52. Náplň zkoušky ZVV 3, dosažitelné body

1. Stopa:        
Stopa cizí, nejméně 1000 kroků dlouhá, min. 3 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu. 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.
Z   100 (70)
2. Poslušnost:        
a) ovladatelnost psa bez vodítka  Z 10    
b) sedni-lehni-vstaň (20 kroků před psovodem) P 10    
c) za pochodu odložení v sedě Z 10    
d) štěkání psa (vleže 20 kroků před psovodem) P 10    
e) plížení psa (10 kroků) P 10    
f) aport šplhem (1,8 m, činka pořadatele 1 kg těžká - střelba)  Z 10    
g) kladina vysoká (oba směry) Z 10    
h) vysílání psa vpřed (2 x provedení, 50 kroků) ZP 10    
ch) přivolání psa před psovoda (2 x provedení) Z 10    
i) odložení psa (psovod v úkrytu 50 kroků) Z 10 100 (70)
3. Obrana:        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (80x100 kroků, 6 zástěn) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka, výslech, doprovod pomocníka (20 + 10 kroků)  Z 10    
- hlídání pomocníka (2 + 1 minuta) Z 10    
c) ochrana psovoda        
- přepadení psovoda při doprovodu pomocníka   15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (150 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění) Z 5    
e) odolnost psa        
- cvik se napojuje na cvik zadržení
(při protiútoku dva údery po zákusu) 
  20 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, obrana)     300 (210)

Článek 53. Připomínky k provádění zkoušky ZVV 3

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 2. Přivolání se hodnotí 2x z obou směrů vysílání (5 + 5 b.). Pes sedá před psovoda. Cviky se provádí mimo cvičiště.

 3. Průzkum terénu se provádí v přírodním terénu nebo na stadionu (hřišti) 80 x 100 
  kroků.

 4. Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník, od ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes zakročí, pokračuje cvik hlídání pomocníka ještě jednu minutu.

 5. Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

 6. Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik hlídání pomocníka. U ostatních cviků jsou 3 povely pro pouštění povoleny.

 7. Odolnost psa se hodnotí při cviku zadržení s protiútokem.

ODDÍL II. ZKOUŠKY ÁLNÍHO VÝCVIKU

A. ZKOUŠKA PSA STOPAŘE PRVNÍHO STUPNĚ (ZPS 1)

Článek 54. Kritéria pro zkoušku ZPS 1

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Článek 55. Náplň zkoušky ZPS 1, dosažitelné body

1. Stopa:        
Stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min. 2 hodiny stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 20 minut.  
Z   100 (70)
2. Poslušnost:        
podle ZVV 1      100 (70)
3. Celkem (stopa, poslušnost)      200 (140)

Článek 56. Připomínky k provádění zkoušky ZPS 1

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika a provádění cviků".

 2. Skok šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké.

 3. První lom bude vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.

B. ZKOUŠKA PSA STOPAŘE DRUHÉHO STUPNĚ (ZPS 2)

Článek 57. Kritéria pro zkoušku ZPS 2

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPS 1.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = zvukový povel, P = posunkový povel. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Článek 58. Náplň zkoušky ZPS 2, dosažitelné body

1. Stopy :        
A) stopa cizí, nejméně 1500 kroků dlouhá, min. 4 hodiny stará, dvakrát lomená v pravém úhlu, položená přes používanou cestu, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje.
Časový limit pro vypracování stopy je 35 minut. 
Z   100 (70)
B) stopa cizí, nejméně 500 kroků dlouhá, min.1 hodinu stará, čtyřikrát lomená, z toho jednou v ostrém úhlu, křížená jinou osobou, 1. předmět na stopě, 2. předmět stopu ukončuje. První lom vždy pravoúhlý, ostrý lom přibližně 45°.
Časový limit pro vypracování stopy je 15 minut.  
Z   100 (70)
2. Poslušnost:     100 (70)
podle ZVV 3        
3. Celkem (stopa, poslušnost)     300 (210)

Článek 59. Připomínky k provádění zkoušky ZPS 2

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části " Metodika a provádění cviků ".

 2. Aport šplhem pro malá plemena se provádí na překážce 160 cm vysoké, činka psovoda.

 3. Obě stopy pro téhož psa musí pokládat stejný kladeč.

 4. Podmínka je začít stopou A.

 5. Křížení stopy se provádí 30 minut po položení stopy a to v 45° - 90° úhlu asi v polovině 1. a 2. úseku ve směru stopy.

C. ZKOUŠKA PSA OBRANÁŘE PRVNÍHO STUPNĚ (ZPO 1)

Článek 60. Kritéria pro zkoušku ZPO 1.

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Článek 61. Náplň zkoušky ZPO 1, dosažitelné body

1. Poslušnost:        
podle ZVV 1     100 (70)
2. Obrana:        
a) odhalení pomocníka        
- průzkum terénu (60x100 kroků,terén přírodní, čas 5 minut) ZP 10    
- vyštěkání pomocníka   10    
b) zajištění pomocníka        
- prohlídka, výslech, doprovod (20 + 10 kroků) Z 10    
- hlídání pomocníka (2+1 minutu) Z 10    
c) ochrana psovoda        
- přepad psovoda při doprovodu pomocníka   15    
- ovladatelnost (pouštění)  Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (150 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost (pouštění)   5    
e) odolnost psa        
- navazuje na cvik zadržení (2 údery po zákusu)   20 100 (70)
3. Celkem (poslušnost, obrana)     200 (140)

Článek 62. Připomínky k provádění zkoušky ZPO 1

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části zkušebního řádu "Metodika a provádění cviků".

 2. Při cviku hlídání pomocníka odchází pomocník po uplynutí dvou minut od doby ukrytí psovoda, nejkratší cestou od psa. Jakmile pes provede zákrok pokračuje hlídání ještě jednu minutu.

 3. Při cviku zadržení pomocníka zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení, až do doby dokončení cviku (zákrok a pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

 4. Při cviku b) v obraně se vyžaduje samostatné pouštění psa. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik hlídání pomocníka. U ostatních cviků jsou tři povely pro pouštění povoleny.

D. ZKOUŠKA PSA OBRANÁŘE DRUHÉHO STUPNĚ (ZPO 2)

Článek 63. Kritéria pro zkoušku ZPO 2

 1. Stáří psa nejméně 18 měsíců.

 2. Účast na zkoušce podmiňuje splnění zkoušky ZPO 1.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Článek 64. Náplň zkoušky ZPO 2, dosažitelné body

1. Poslušnost:        
podle ZVV 3     100 (70)
2. Obrana:        
a) odhalení pomocníků        
- průzkum terénu (60x200 kroků, terén přírodní, 2 pomocníci, čas 10 minut)  ZP 20    
- vyštěkání pomocníků (2 pomocníci)   20    
b) zajištění pomocníků        
- prohlídky, výslechy, doprovody ZP 20    
- hlídání pomocníků (2+1 minuta) ZP 20    
c) ochrana psovoda        
- přepadení při prohlídce   15    
- ovladatelnost Z 5    
- přepadení při doprovodu   15    
- ovladatelnost Z 5    
d) samostatná činnost psa        
- zadržení pomocníka (200 kroků) ZP 15    
- ovladatelnost   5    
- útok druhého pomocníka (50 kroků)   15    
- ovladatelnost Z 5    
e) odolnost psa        
- cvik se napojuje na protiútoky dvou pomocníků na psa
(při protiútoku vždy dva údery po zákroku)
  40 200 (140)
3. Celkem (poslušnost, obrana)     300 (210)

Článek 65. Připomínky k provádění zkoušky ZPO 2

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části "Metodika a provádění cviků".

 2. Obrana se provádí se dvěma pomocníky.

 3. Vzdálenost mezi úkryty pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí být nejméně 100 kroků.

 4. Nalezení pomocníků při cviku odhalení pomocníků musí odpovídat pořadí jejich umístění v terénu.

 5. Po nalezení pomocníka se provádí jeho prohlídka. Během prohlídky provádí pomocník přepad psovoda.

 6. Po zákroku psa psovod prohlídku pomocníka dokončí a provádí výslech pomocníka.

 7. Po výslechu předá psovod pomocníka vedoucímu akce, který během průzkumu terénu postupoval za psovodem spolu s rozhodčím. Vedoucí akce s pomocníkem zůstávají na místě až do dalšího splnění podmínek zkoušky.

 8. Po nalezení druhého pomocníka následuje jeho prohlídka, výslech a doprovod k vedoucímu zkoušek. Odtud pokračuje doprovod obou pomocníků.

 9. Během doprovodu, po ujití asi 20 kroků, podnikne jeden z pomocníků na psovoda útok, druhý pomocník začne utíkat z místa střetu. Zadržení druhého pomocníka má být provedeno do vzdálenosti 20ti kroků.

 10. Pes má zlikvidovat útok pomocníka a zadržet pomocníka, který se snažil utéct.

 11. Po likvidaci útoku a úniku pomocníků pokračuje doprovod obou pomocníků asi 20 kroků až k místu dalšího cviku - hlídání.

 12. Při cviku hlídání se pomocníci rozcházejí na pokyn rozhodčího po uplynutí dvou minut po ukrytí psovoda.

 13. Když pes provede zákrok u jednoho z nich, druhý pomocník utíká zatímco první pomocník zůstane stát. Zadržení druhého pomocníka má být provedeno do vzdálenosti 20ti kroků.

 14. Po likvidaci úniku obou pomocníků pokračuje jejich střežení ještě jednu minutu.

 15. Při cviku samostatná činnost psa zůstává psovod stát na místě, ze kterého vyslal psa k zadržení pomocníka, až do doby dokončení cviku (zákrok a samostatné pouštění). Ke psu jde na pokyn rozhodčího.

 16. S výjimkou počátku cviku "samostatná činnost" má pes provádět zákroky samostatně.

 17. U cviků b), c) přepadení při doprovodu prvním pomocníkem a d) útok prvního pomocníka obrany se vyžaduje samostatné pouštění. Při nutnosti použití povelu na puštění v těsné blízkosti psa se anuluje celý cvik. U ostatních cviků jsou 3 povely pro puštění povoleny.

E. ZKOUŠKY ZÁKLADNÍHO MINIMA MALÝCH PLEMEN ZMMP

Článek 66. Kritéria pro zkoušku ZMMP

 1. Stáří psa nejméně 12 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem je možné vždy před zvukovým povelem.

Článek 67. Náplň zkoušky ZMMP, dosažitelné body

1. Stopa:        
podle ZM     50 (35)
2. Poslušnost:        
podle ZM     50 (35)
3. Speciální  cviky:        
a) rozlišování předmětů psovoda        
- první úspěšný pokus ZP 10    
- druhý úspěšný pokus ZP 10    
b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda ZP 10    
c) vyhledání předmětů psovoda 3 předměty (po 5 bod.)   ZP 15    
- ovladatelnost psa ZP 5 50 (35)
4. Celkem (stopa, poslušnost, spec. cviky)     150 (105)

Článek 68. Připomínky k provádění zkoušky ZMMP

1. Rozlišování

Povel „PŘINES“. Cvik se provádí ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je u všech stupňů zkoušek max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (hadr, filc, molitan apod.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén na rozlišování musí být přehledný, aby pes nemusel předměty hledat.

Cvik se provádí tak,že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání - řady tvoří písmeno „T“) jsou položeny dvě skupiny předmětů.

Psovod vysílá psa ze středu, tj. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Toto provádí i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy . Při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu pomocníka a nebo psovoda. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět. Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocník i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal nepošlapaný. Provádí se rozlišení předmětu psovoda od dvou cizích předmětů stejného pachu (jednoho pomocníka). Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Pomocník se zdržuje na místě určeném rozhodčím.

2. Vyhledání předmětů

Povel „HLEDEJ-APORT“ a ukázání pravou rukou směrem k předmětu. Čas je 5 minut. Vyhledání předmětů se provádí v prostoru 20x30 kroků. V polovině vzdálenosti 20 kroků je vedena osa postupu na které se pohybuje psovod se psem. Na pokyn rozhodčího se zastaví, přidrží psa za obojek a odhodí předmět do vzdálenosti 10kroků.

Na pokyn rozhodčího (asi po 5 sekundách) vysílá psa pro předmět.Pes musí předmět v co nejkratší době najít a nejkratší cestou přinést k psovodovi. Při odevzdání předmětu nemusí pes sedět. Terén pro vyhledání musí být takový, aby předměty nebyly vidět z dálky ( aby byl pes nucen předmět hledat ). Velikost předmětu je max.100 cm2, jeden z předmětů musí být dřevo a neměly by se svou barvou výrazně odlišovat od terénu. Jako předmětu nelze použít hračky nebo součásti výstroje psa. Další předměty odhazuje vždy po 10 krocích a to střídavě na levou a pravou stranu.

3. Vyhledání ztraceného předmětu

Povel „HLEDEJ – APORT“. Psovod se psem vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak,aby to pes neviděl. Na pokyn rozhodčího se zastaví. Na další pokyn rozhodčího dá psovod načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se rychle vrátit ke psovodovi. Zde provede odevzdání předmětu psovodovi.

Cvik se provádí na vzdálenost 30 kroků, čas na přinesení předmětu je 1 minuta.Terén pro vyhledání ztraceného předmětu musí být nepošlapán. Pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti. Velikost předmětu max.100 cm2, nesmí to být hračka nebo výstroj psa, barvou se nesmí výrazně odlišovat od terénu. Při předání předmětu pes nemusí předsedat, ale předmět musí držet.

F. ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN PRVNÍHO STUPNĚ (ZMP 1)

Článek 69. Kritéria pro zkoušky ZMP 1

 1. Stáří psa nejméně 14 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje úspěšné splnění jiného druhu neb stupně zkoušky

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně. Oslovení psa jménem před povelem je možné pouze u cviků, u kterých ZŘ předepisuje nebo povoluje zvukový povel a to pouze jednou před zahájením cviku.

Článek 70. Náplň zkoušky ZMP 1, dosažitelné body

1. Stopa:        
podle ZVV 1     100 (75)
2. Poslušnost:        
podle ZVV 1     100 (75)
3. Speciální  prvky:        
a) rozlišování předmětů psovoda        
- první úspěšný pokus ZP 10    
- druhý úspěšný pokus ZP 10    
b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda ZP 20    
c) vyhledání předmětů psovoda        
- 3 předměty (po 5 bodech)  ZP 15    
- ovladatelnost psa ZP 5    
d) hlídání předmětu psovoda Z 20    
e) samostatná činnost psa Z 20 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, spec. cviky)     300 (210)

Článek 71. Připomínky k provádění zkoušky ZMP 1

1. Poslušnost

Skok vysoký - výška překážky 50 cm.
Skok šplhem - výška překážky 160 cm.

2. Rozlišování

Povel „PŘINES“. Provádí se ihned po skončení stopy, velikost je max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu,který dobře pohlcuje pach (hadr,filc,molitan a pod.). Předměty psovoda a pomocníka se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén kde se rozlišování provádí musí být přehledný. Pes nemá předměty hledat ale rozlišovat. Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků ( jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání- řady tvoří písmeno „T“) jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa ze středu,t.j. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů. Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Toto provádí i když se jedná o rozlišení vlastního předmětu. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy, při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu psovoda. Pořadí předmětů určí rozhodčí. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět.

Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocník i psovod šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal nepošlapaný. Provádí se rozlišení předmětu psovoda od čtyř cizích předmětů stejného pachu (jednoho pomocníka).

Psovod odloží psa do úkrytu a podle pokynů rozhodčího odejde položit svoje předměty. Pomocník se zdržuje na místě určeném rozhodčím.

3. Vyhledání předmětů

Povel „HLEDEJ-APORT“. Ukázání pravou rukou do prohledávaného prostoru. Časový limit je 5 minut. Čas se počítá od povelu psovoda k započetí cviku.

Na místě určeném pro vyhledání předmětů na ploše 20x20 kroků rozhodí psovod dle pokynů rozhodčího tři vlastní předměty. Psovod nesmí vstoupit do vyhraženého prostoru. Prostor se vytyčí. 
Předměty jsou o velikosti 5x5x2 cm, jeden je z textilu, filcu a druhý ze dřeva. Třetí předmět je svazek klíčů - min.3 klíče (nesmí u nich být klíčenka, přívěšek a pod.).

Pokud to podmínky dovolí,tak se pro každého psa se vytyčí jiný prostor pro vyhledání -stejné podmínky pro všechny.

Při rozmístnění předmětů ve vytyčeném prostoru je pes psovoda v úkrytu. Psovod si může zvolit stranu čtverce - základnu, odkud bude vysílat psa. Na této základně se může pohybovat ale nesmí ji opustit. Prostor, kde se vyhledání provádí musí být přehledný a bez vysokého porostu.

V průběhu cviku může psovod oslovovat psa jménem, chválit a dalšími povely „Vpřed“, „Zpět“ a ukazováním pravé ruky navádět psa ve vytyčeném prostoru. Před započetím cviku a po každém přinesení aportu může dát psovod načichat z igelitového pytlíku pach z kontrolních předmětů. Po nalezení předmětu musí se pes s předmětem rychle a nejkratší cestou vrátit ke psovodovi a zde odevzdat předmět -provedení jako při "Aportu"

4. Vyhledání ztraceného předmětu

Povel „HLEDEJ-APORT“. Psovod se psem vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak, aby to pes neviděl.Na další pokyn se zastaví, dá psovi načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku a vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu, tento uchopit a nejkratší cestou se vrátit k psovodovi. Provádí se na vzdálenost 50 kroků, čas na přinesení předmětu je 2 minuty. V terénu, kde se vyhledání provádí se projdou psovodi se psy – z důvodu stejných podmínek pro všechny psovody. Vyhledání se provádí na stejném místě. Při kladení předmětu jde psovod se psem na vodítku pes se vysílá pro předmět ihned po ujití dané vzdálenosti.Jako předmět musí být použita peněženka (o max. rozměru 100 cm2) nebo klíče v klíčence předání předmětu se provádí jako předání aportu.

5. Hlídání předmětu psovoda

Povel „HLÍDEJ-APORT“. Prováděcí pokyny na místě, které určí rozhodčí odloží psovod psa, položí před něj svůj předmět a odejde do úkrytu vzdáleného asi 20 kroků. Pes má při tomto cviku náhubek. Z hlediska tohoto omezení psa musí být správné a citlivé hodnocení reakce psa při pokusu osoby o odebrání předmětu. Jako předmět nesmí být použita hračka psa, krmivo a nebo výstroj psa. Předmětem by měla být např.: taška, část oděvu psovoda, a pod.

Provedení cviku se dělí na tři části:

 • a) chování psa vůči osobě která prochází okolo psa ve vzdálenosti 5 kroků, aniž by projevovala zájem o psa a nebo o předmět
 • b) ostražitost psa, kdy pomocník na psa mluví a snaží se jej od předmětu odlákat odhozením aportu, nabídnutím krmiva a pod.
 • c) aktivní obrana předmětu a útok na pomocníka,když se pomocník snaží předmět uchopit a nebo odkopnout.
V prvé části cviku nesmí pes projevovat agresivitu štěkáním nebo napadáním pomocníka. 
V druhé části má pes projevovat ostražitost vrčením, štěkotem nebo náznakem útoku. Nemá však osobu napadat a nebo odejít od předmětu.

V závěru cviku musí pes na počínání pomocníka odpovědět útokem, který přestává v okamžiku, kdy se pomocník zastaví a nesnaží se již předmět odebrat a nebo jej odkopnout.

Jakmile pomocník zůstane klidně stát, musí se pes vrátit k předmětu tento dále hlídat a pomocníka nechat odejít. Pes zůstává dále hlídat předmět až do příchodu psovoda, který na pokyn rozhodčího opouští úkryt a vrací se k psu.

Změna základní polohy psa během provádění cviku není chybou.

6. Samostatná činnost psa

Psovod připoutá psa vodítkem o délce 1m k úvaznému kolíku ( úchyt na vodítku navlékne na kolík) a odejde do úkrytu asi 20 kroků od psa. Za jednu minutu po ukrytí psovoda, přejde kolem uvázaného psa ve vzdálenosti asi 5 kroků dvakrát pomocník, aniž by psa svým chováním nějak dráždil (vždy jde asi 10 kroků za psa, provede čelem vzad a jde zpět) Na pokyn rozhodčího přichází pomocník přímo ke psu s úmyslem psa odvázat a odvést. Při tom může na psa slovně působit. Pes má při cviku náhubek.

G. ZKOUŠKA MALÝCH PLEMEN DRUHÉHO STUPNĚ (ZMP 2)

Článek 72. Kritéria pro zkoušky ZMP 2


Stáří psa nejméně 16 měsíců.

Účast na zkoušce podmiňuje úspěšné splnění zkoušky ZMP1.

Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou: Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Pokud zkušební řád uvádí obě zkratky, může psovod použít jeden povel nebo oba současně.

Článek 73. Náplň zkoušky ZMP 2, dosažitelné body

1. Stopa:        
podle ZVV 2      100 (75)
2. Poslušnost:        
podle ZVV 2     100 (75)
3. Speciální  cviky:        
a) rozlišování cizího předmětu        
- první úspěšný pokus ZP 10    
- druhý úspěšný pokus ZP 10    
b) vyhledání ztraceného předmětu psovoda ZP 25    
c) vyhledání cizích předmětů        
- 3 předměty (po 8 bodech)  ZP 24    
- ovladatelnost psa  ZP 6    
d) hlídání předmětu psovoda    Z 25 100 (70)
4. Celkem (stopa, poslušnost, spec. cviky)     300 (210)

Článek 74. Připomínky k provádění zkoušky ZMP 2

1. Poslušnost

Aport skokem - výška překážky 50 cm, činka psovoda.

2. Rozlišování

Povel „PŘINES“. Provádí se ihned po skončení stopy. Velikost předmětů je max. 100 cm2. Předměty musí být z materiálu, který dobře pohlcuje pach (hadr, filc, molitan a pod.). Předměty se nesmí od sebe výrazně odlišovat. Terén pro rozlišování musí být přehledný - pes nemá předměty hledat. Cvik se provádí tak, že ve dvou řadách vzdálených od sebe 10 kroků (jedna řada je kolmá vzhledem k místu vyslání a druhá řada je souběžná s místem vyslání, řady tvoří písmeno „T“) jsou položeny dvě skupiny předmětů. Psovod vysílá psa ze středu, tj. ze vzdálenosti 5 kroků od každé skupiny předmětů.

Před vysláním musí dát psovod psu navětřit pach z kontrolních předmětů v igelitovém sáčku. Předměty jsou položeny v řadě ve vzdálenosti asi 50 cm od sebe. Provádí se dva pokusy. Při druhém pokusu se mění pořadí položení předmětu kladeče a nebo psovoda. Předmět, který vzal pes do mordy nesmí být použit na další psy ani jako kontrolní předmět.

Při pokládání předmětů je třeba, aby pomocníci i psovod nebo kladeč šli na určené místo a zpět tak, aby prostor mezi psem a předměty zůstal neporušen.

Provádí se rozlišení předmětu kladeče stopy mezi čtyřmi předměty různých pomocníků. Při pokládání předmětu je psovod se psem v úkrytu. Dle pokynů rozhodčího provedou pomocníci položení předmětů. Kladeč předá psovodovi igelitový pytlík s kontrolními předměty s pachem kladeče.

3. Vyhledání předmětů

Povel „HLEDEJ-APORT“. Na místě určeném pro vyhledání předmětů na ploše 20x20 kroků rozhodí dle pokynů rozhodčího kladeč stopy tři předměty (filc, dřevo, klíče). Předměty musí mít kladeč u sebe min. 30 minut před započetím cviku. Při rozmístnění předmětů je psovod se psem v úkrytu. Vytyčení prostoru pro vyhledání nesmí provádět kladeč - osoba, která rozhazuje předměty ostatní ustanovení stejné jako u ZMP 1. Vytyčení prostoru se provádí označením v rozích prostoru kolíky nebo tabulkami.

4. Vyhledání ztraceného předmětu

Povel „HLEDEJ-APORT“. Psovod se psem na vodítku vyjde určeným směrem. Na pokyn rozhodčího upustí předmět tak, aby to pes neviděl. Po ujití vzdálenosti 100 kroků se zastaví a vyčká 5 minut. Poté dá psovi načichat pach kontrolních předmětů z igelitového sáčku. A vyšle psa k najití a přinesení ztraceného předmětu. Pes musí doběhnout k předmětu,tento uchopit a nejkratší cestou se vrátit k psovodovi. Jako předmět lze použít svazek klíčů v klíčence a nebo s přívěškem. Předání předmětu se provádí jako předání aportu.

5. Hlídání předmětu psovoda

Povel „HLÍDEJ-APORT“. Na místě, které určí rozhodčí odloží psovod psa, položí před něho svůj předmět a odejde do úkrytu vzdáleného asi 20 kroků. Pes hlídá předmět jednu minutu, pak přicházejí dva pomocníci a snaží se mu předmět odebrat.

Jako předmět nelze použít hračku psa, části výstroje nebo krmivo. Předmětem by měla být např.taška,část oděvu a pod. Pes má při tomto cviku náhubek. Z hlediska tohoto omezení psa musí být správné a citlivé hodnocení reakce psa při pokusu osoby o odebrání předmětu.

Provedení cviku se dělí na tři části:

 • chování psa vůči dvěma pomocníkům,kteří procházejí kolem psa ve vzdálenosti asi 5 kroků aniž by projevovaly zájem o psa a nebo předmět. Po ujití vzdálenosti 10 kroků od psa se otočí a jdou zpět. Na úrovni psa se zastaví.
 • ostražitost psa-jeden pomocník zůstane pět kroků vzdálen od psa a druhý jde ke psu.Oba se snaží psa od předmětu odlákat hozením aportu, nabídnutím krmiva apod.
 • aktivní obrana předmětu a útok na pomocníky. Jeden pomocník provede pokus o uchopení nebo odkopnutí předmětu. Pes by měl zareagovat útokem na pomocníka. Tento odstoupí asi na pět kroků od předmětu a zůstane stát.
V tomto okamžiku provede pokus o odebraní předmětu druhý pomocník. Pes se musí ihned vrátit k předmětu a zaútočit na druhého pomocníka. Ten stejně jako první odstoupí od předmětu a zůstane klidně stát.Pes se musí vrátit k předmětu a ten nadále hlídat. Pomocníci pomalu odchází směrem od psa. Pes hlídá předmět ještě po dobu jedné minuty až do příchodu psovoda,který na pokyn rozhodčího opouští úkryt a vrací se ke psu. Změna základní polohy psa během provádění cviku není chybou.

H. ZKOUŠKA ZÁKLADNÍ OVLADATELNOSTI (ZZO)

Článek 75. Kritéria pro zkoušku ZZO

 1. Stáří psa nejméně 10 měsíců.

 2. Účast na zkoušce nepodmiňuje splnění jiného druhu nebo stupně zkoušky.

 3. Povelovou techniku uvádí zkušební řád u každého cviku zkratkou Z = povel zvukový, P = povel posunkový. Psovod může použít jeden povel nebo oba současně. Použití oslovení psa jménem je vždy možné před zvukovým povelem.

Článek 76. Náplň zkoušky ZZO, dosažitelné body

1. Poslušnost:        
a) přivolání psa (libovolný ze dvou způsobů) ZP 10    
b) ovladatelnost psa na vodítku ZP 10    
c) sedni - lehni (na vodítku u nohy) ZP 10    
d) za pochodu odložení vleže ZP 10    
e) aport volný (předmět psovoda) ZP 10    
f) odložení psa (15 kroků) ZP 10 60 (42)
2. Speciální  cviky        
a) přivolání psa za ztížených podmínek ZP      
b) chování psa ve skupině osob ZP      
c) chování psa krátkodobě přivázaného        
a ponechaného o samotě ZP      

Článek 77. Připomínky k provádění zkoušky ZZO

 1. Pokud se v tomto článku jinak neuvádí, platí pro provádění cviků pokyny z druhé části zkušebního řádu „Metodika a provádění cviků“.

 2. Přivoláním psa libovolným způsobem se rozumí způsob přivolání psa, který v obou způsobech popisuje druhá část tohoto ZŘ.

 3. Ovladatelnost psa na vodítku se provádí za chůze s obratem vlevo, vpravo bok a čelem vzad. Předepsaný pohyb psa na vodítku u nohy se přezkouší i za poklusu na rovném úseku dlouhém 10 kroků. Provede se přezkoušení ovladatelnosti psa na místě - obraty vlevo, vpravo bok a čelem vzad.

 4. Cvik „Sedni – lehni“ se provádí na vodítku u nohy. Psovod je v základním postoji a pes sedí u jeho levé nohy. Na pokyn rozhodčího psovod psa položí a po třech sekundách na povel rozhodčího psa posadí.

 5. Odložení za pochodu vleže se provede po 10 - 15 krocích na povel rozhodčího. Psovod se psem na vodítku za pochodu posunkovým a slovním povelem psa i s vodítkem položí a aniž by měnil rytmus a způsob chůze pokračuje dále ještě 10 kroků. Na povel rozhodčího se otočí a vrací se ke psu. Přistoupí k jeho pravé straně, zastaví se a zvedne vodítko. Na další pokyn rozhodčího psa posadí.

 6. Ke cviku „Aport volný“ může použít psovod libovolný předmět. Předmět musí být odhozen do vzdálenosti minimálně 10 kroků. Při odhazování předmětu může být pes držen za obojek. Pes musí donést předmět do vzdálenosti minimálně 2 kroky od psovoda.

 7. Při cviku „Odložení psa“ se dostaví psovod se psem na určené místo. Zde zaujme základní postoj, pes sedí u levé nohy. Na pokyn rozhodčího uvolní psa z vodítka a posunkovým a slovním povelem psa položí. Dalším povelem ponechá psa na místě a odchází do vzdálenosti 15 kroků, kde na povel rozhodčího zastaví, otočí se a setrvá do dalšího pokynu rozhodčího.

 8. Cvik „Přivolání psa za ztížených podmínek“ se může provádět na cvičišti nebo přilehlých prostorách. Psovod se psem na volno a s náhubkem jde určeným směrem v úseku dlouhém 50 kroků. Na tomto úseku na psa působí ve vzdálenosti od osy postupu 30 kroků a 20 kroků od výchozího bodu rušivé podněty a to v prvé řadě dva pohybující se psovodi se psy na vodítku. Dalším rušivým podnětem vzdáleným od dvou psovodů 10 kroků budou dvě osoby, které si budou hrát s míčem a to buď si můžou házet nebo kopat ve vzdálenosti od sebe asi 5 kroků. Míč se musí pohybovat větší část doby po zemi. Psovod dá psovi povel „Volno“ do směru, kde jsou dva psovodi se psy a dvě osoby, hrající si s míčem. Pokud pes na jeden z rušivých podnětů zareaguje a rozběhne se daným směrem minimálně 10 kroků, je psovodem na pokyn rozhodčího přivolán. Pokud se pes nechce od psovoda vzdálit, je osobami na sebe upoután (hlasitým hovorem, křikem, pohybem). Způsob přivolání si může psovod zvolit. Cílem cviku je přivolat psa který je zaujat výše popisovanými činnostmi. Pes, který se vzdálí od psovoda, nesmí napadat psy, psovody a osoby, hrající si s míčem.

 9. Cvik „Chování psa ve skupině lidí“. Psovod se psem na vodítku přichází ke dvěma stojícím osobám. Zde se zastaví, psa si posadí u levé nohy a začne s nimi rozhovor. Po 30 vteřinách přichází další dvě osoby, které se zastaví tak, aby byl pes uprostřed skupinky a zapojují se do hovoru. Po dalších 30 vteřinách přichází další psovod se psem na vodítku a zastaví se těsně u skupiny. Celá skupina setrvá v rozhovoru ještě 30 vteřin. Zkoušený pes musí celou dobu klidně sedět, nesmí přicházející napadat a nebo projevovat bázeň. Nesmí útočit ani na psovoda se psem.

 10. Cvik „Chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě“ se provádí v prostoru mimo cvičiště, pokud možno v místech, kde je mírný pohyb osob (možno i pomocníků). Psovod se psem na vodítku a náhubkem přichází k rozhodčímu, zde se zastaví, posadí psa a s rozhodčím se pozdraví podáním ruky. Rozhodčí určí psovodovi místo, kde uváže psa na vodítko, maximálně 2m dlouhé. Psovod nechá uvázaného psa s náhubkem a odchází do úkrytu vzdáleného minimálně 20 kroků. Pes může být v jakékoliv poloze. Po 1 minutě od doby, kdy psovod zašel do úkrytu přejde v těsné blízkosti od psa skupinka hlasitě se bavících osob. Po 30 vteřinách přejde v těsné vzdálenosti kolem uvázaného psa pomocník se psem. Při setkání s rozhodčím a i v době, kdy je uvázaný, se pes musí chovat klidně, nemá štěkat a na procházející osoby ani na psa nesmí útočit.

 11. Hodnocení provedení cviků části "Poslušnost" se provádí jako u ostatních zkoušek tohoto zkušebního řádu.

 12. Hodnocení speciálních cviků:
  a) přivolání psa za ztížených podmínek
  - okamžitá reakce na povel a rychlé, přímé a radostné přiběhnutí k psovodovi, malé nepřesnosti v ukončení cviku - prospěl výborně
  - vyžádání druhého a třetího povelu, pomalý a nepřímý příchod - prospěl
  - pes nepřijde ani na třetí povel ke psovodovi - neprospěl.
  b) chování psa ve skupině lidí
  - pes sedí klidně u nohy psovoda, na přicházející osoby reaguje klidem - prospěl výborně
  - pes při příchodu osob projevuje mírný neklid, ale nechá se povelem psovoda uklidnit - prospěl
  - pes při příchodu osob projevuje velký neklid, to ať už přílišnou bázlivost nebo agresivitu, k uklidnění je třeba opakovaných povelů, na které pes reaguje nedostatečně - neprospěl.
  c) chování psa krátkodobě přivázaného a ponechaného o samotě
  - pes se při setkání s rozhodčím chová klidně, po uvázání a vzdálení se psovoda je klidný, neprojevuje bázeň, ani agresivitu, kolem jdoucí osoby a psa klidně sleduje - prospěl výborně
  - při setkání s rozhodčím projeví mírný neklid, po uvázání a odchodu psovoda celou dobu štěká, na procházející osoby a psa štěká bez úmyslu je napadnout - prospěl
  - při setkání s rozhodčím projevuje agresivitu se snahou napadení, po uvázání silný neklid, procházející osoby a psa napadá - neprospěl.

 13. Pro splnění části „Speciálních cviků“ je třeba, aby pes ve dvou cvicích splnil cvik alespoň na „Prospěl“ a v jednom může být hodnocen „Neprospěl“.

Převzato z webu (http://www.cz-pes.cz/zkusebni-rad-nzr.php)

Copyright © 2014. All Rights Reserved.