Výstavní tituly
  tituly zadávané ve výstavním kruhu v rámci hodnocení plemene
převzato z cmku


Vítěz třídy
Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů a to
pouze na výstavách oblastních a krajských. V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul
udělen v každé třídě.


Oblastní vítěz
Zadává se na oblastních výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.
U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní
výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává najdou zájemci na www.fci.be – standardy.


Krajský vítěz
Zadává se na krajských výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.
U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní
výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává najdou zájemci na www.fci.be – standardy.


Nejlepší mladý plemene – Best of juniors -BOJ
Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena
plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je
stejný jako počet titulů BOB.


Nejlepší veterán plemene – Best of veterans – BOV
Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena
plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. Počet titulů BOV v plemeni je stejný jako
počet titulů BOB.


Klubový vítěz
Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě
získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Titul může být např. vázán na
členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd
- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se
bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen
posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC.


Vítěz speciální výstavy
Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd -
mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů.


Národní vítěz
Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy,
otevřené, pracovní, vítězů.


Vítěz plemene- Best of Breed - BOB
Do soutěže nastupují Nejlepší mladý plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální
výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV). Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz ,
postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene (BOJ) , nejlepší veterán plemene (BOV) a všichni CAC. Stejné
pravidlo platí na mezinárodních výstavách v případě plemen FCI neuznaných a plemen uznaných prozatímně. Titul může
být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Nezadává se na oblastních a krajských výstavách.
Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží na mezinárodních a
národních výstavách.


Vítěz velké národní ceny – BONB (BEST OF NATIONAL BREEDS)
Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český
horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena. Samotné
soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.


Vítěz skupiny FCI –BIG
Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní
skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.


Juniorský vítěz skupiny FCI – (JBIG)
Do soutěže nastupují všichni BOJ - Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v
ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene
(BOJ). Do další soutěže (J BOD,J BIS) postupuje pouze jeden pes ze skupiny (J BIG).


Vítěz dne – BOD
Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do
soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.


Juniorský vítěz dne (JBOD)
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje
vítěz skupiny neuznaných plemen.


Vítěz výstavy BIS
Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na
výstavách vícedenních. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.


Juniorský vítěz výstavy (JBIS)
Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u jednodenních výstav nebo Nejlepší mladí dne (J BOD). Na
MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.
Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá
požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi
výstavy.


čekatelství


CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ
JUNIOR ŠAMPION může být zadáno výbornému 1- psovi i feně ve třídě mladých. Zadává se na
výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.


CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION
může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na
výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.


r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství na titul ĆESKÝ ŠAMPION
může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené,
pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.


CAC ČMKU – čekatelství na titul ŠAMPION ČMKU získávají od 1.7.2011 automaticky na mezinárodních výstavách pes
i fena, kteří získali čekatelství CACIB a na Národních výstavách pes i fena, kteří získali titul Národní vítěz. V případě
prozatímně uznaných plemen a národních neuznaných plemen na mezinárodních výstavách získává čekatelství CAC
ČMKU jedinec, který obdržel titul BOB.


CACIB - (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství
mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence
výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.


r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) může
navrhnout rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují : výborný
2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd.


Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů


C.I.B. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou
dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH – International Champion.
C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní výstavní šampion
C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAIL) Mezinárodní šampion práce


zpracovala Tichá

Copyright © 2014. All Rights Reserved.